Chính sách bảo mật

A. Mô tả chung 


 1. ” Xtars Live (sau đây gọi là dịch vụ này)” được điều hành bởi Công ty TNHH Truyền thông Tương tác Xingyao (sau đây gọi là Công ty). Để hỗ trợ việc bảo vệ dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư, Công ty đã xây dựng “Chính sách bảo vệ quyền riêng tư của Xtars ” (sau đây gọi là “Chính sách này”). để bạn hiểu các loại, mục đích, phương thức thu thập, xử lý và sử dụng dữ liệu cá nhân của Dịch vụ và các quyền và phương thức mà bạn thực hiện theo quy định của pháp luật. Vui lòng đọc kỹ chính sách này và khi bạn đăng nhập vào Dịch vụ và đăng ký tài khoản thành viên, bạn được coi là bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận toàn bộ nội dung của chính sách này. Chính sách này có thể thay đổi bất cứ lúc nào và Dịch vụ sẽ thông báo cho bạn về những thay đổi trong chính sách này thông qua thông báo hệ thống hoặc email đến hộp thư điện tử bị ràng buộc bởi tài khoản thành viên của bạn. Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi trong chính sách này, bạn có thể xử lý nó bất cứ lúc nào theo Điều 5 của Dịch vụ này. Phạm vi áp dụng chính sách này được giới hạn trong Dịch vụ. Dịch vụ này có thể chứa các liên kết và thông tin đến trang web của các nhà cung cấp dịch vụ hoặc nhà quảng cáo khác (sau đây gọi là bên thứ ba), thông báo về các liên kết trang web của bên thứ ba liên quan đến chính sách bảo vệ quyền riêng tư của thông tin hoặc bảo vệ dữ liệu cá nhân, không phải là phạm vi áp dụng của chính sách này, nhưng nên tham khảo các quy định có liên quan của bên thứ ba. 

B. Danh mục và phương thức thu thập dữ liệu cá nhân 


 1. (1).Đăng ký hoặc sử dụng theo cách được chỉ định trong Dịch vụ, bạn đồng ý rằng Công ty có được thông tin cá nhân có liên quan mà bạn cung cấp cho Công ty, bao gồm nhưng không giới hạn ở tên tài khoản, email, số điện thoại, v.v.
  (2) Duyệt và thu thập thông tin Khi bạn sử dụng Dịch vụ, Công ty có thể thu thập thông tin như sau:
  1.  Nền tảng này có thể tự động thu thập thông tin kỹ thuật thông qua cookie hoặc các phương tiện khác, bao gồm thông tin thiết bị hoặc phần mềm, chẳng hạn như thông tin cấu hình được cung cấp bởi thiết bị di động, trình duyệt web hoặc các chương trình khác mà bạn sử dụng để truy cập Dịch vụ, địa chỉ IP của bạn, thời gian sử dụng và số nhận dạng thiết bị được sử dụng cho thiết bị di động của bạn.
  2.  Thông tin bạn tìm kiếm và duyệt khi sử dụng Dịch vụ, chẳng hạn như từ tìm kiếm trang web bạn sử dụng và các thông tin và chi tiết nội dung khác mà bạn duyệt hoặc yêu cầu khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
  3.  Thông tin về app và phần mềm khác mà bạn đã sử dụng, cũng như các ứng dụng và phần mềm dành cho thiết bị di động mà bạn đã sử dụng.
  4.  Thông tin bạn giao tiếp thông qua Dịch vụ, chẳng hạn như tài khoản đã giao tiếp và thời gian giao tiếp, dữ liệu và thời gian.
  5.  Thông tin (siêu dữ liệu) chứa trong nội dung bạn chia sẻ thông qua Dịch vụ, chẳng hạn như ngày, giờ hoặc địa điểm ảnh hoặc video được chia sẻ được chụp hoặc tải lên.
  6.  Thông tin vị trí có nghĩa là khi bạn bật tính năng định vị thiết bị và sử dụng các dịch vụ liên quan do Công ty cung cấp dựa trên vị trí, Công ty thu thập thông tin về vị trí của bạn, bao gồm:
   1) Khi bạn sử dụng Dịch vụ thông qua thiết bị di động có chức năng định vị, Công ty thông qua GPS hoặc Wi-Fi thông tin vị trí địa lý của bạn, v.v.
   2) Bạn hoặc những người dùng khác cung cấp thông tin tức thời về vị trí địa lý của bạn, chẳng hạn như thông tin tài khoản bạn cung cấp chứa thông tin về khu vực của bạn hoặc thông tin được chia sẻ do người khác tải lên hiển thị vị trí địa lý hiện tại hoặc đã từng ở, chẳng hạn như thông tin gắn thẻ địa lý chứa trong ảnh bạn hoặc người khác chia sẻ. Bạn có thể dừng việc thu thập thông tin vị trí địa lý của công ty bất cứ lúc nào bằng cách tắt tính năng nhắm mục tiêu. 
 2. ( 3) Thông tin được chia sẻ bởi các bên khác cung cấp thông tin được chia sẻ về bạn khi sử dụng Dịch vụ. Tham khảo, email gửi cấu hình Dịch vụ này sẽ gửi dữ liệu thương mại hoặc email cho bạn sau khi bạn đăng ký và nhận được sự đồng ý của bạn. Dịch vụ này, ngoài việc được chỉ định trên tài liệu hoặc email đó, được gửi bởi Dịch vụ, cũng sẽ cung cấp trên tài liệu hoặc email đó phương pháp, mô tả hoặc liên kết chức năng mà bạn có thể ngừng nhận các tài liệu hoặc email đó bất cứ lúc nào. 

C. Mục đích thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân và trong quá trình sử dụng


 1. (1) Mục đích chung 
 2. Công ty có thể sử dụng thông tin thu thập được cho các mục đích chung sau đây, bao gồm:
 3. 1 .Tiếp thị, quảng bá, xác thực, dịch vụ khách hàng, phòng ngừa an ninh, giám sát gian lận và mục đích lưu trữ điểm, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mô tả mức độ tuổi áp dụng của Nền tảng công nghệ, thuộc tính phân loại, mô tả quy tắc và cách thức hoạt động, cung cấp thông báo cập nhật, khuyến mãi hoặc các hoạt động khác để đảm bảo tính bảo mật và toàn vẹn của các sản phẩm và dịch vụ mà Chúng tôi cung cấp cho bạn.
 4.  2. Thực hiện phân tích thống kê nội bộ như là cơ sở để cải thiện dịch vụ trong tương lai và phù hợp với nhu cầu thị trường.
 5.  3. Làm cho công ty chúng tôi hiểu rõ hơn về cách bạn truy cập và sử dụng các dịch vụ của chúng tôi để đáp ứng nhu cầu cá nhân hóa của bạn một cách có mục tiêu, chẳng hạn như cài đặt ngôn ngữ, cài đặt vị trí, dịch vụ hướng dẫn được cá nhân hóa và hướng dẫn. 
 6. (2) Để cung cấp dịch vụ hoặc lợi ích ưu đãi mà bạn yêu cầu, Dịch vụ có thể cần liên kết với bên thứ ba (cho dù trong hoặc ngoài Đài Loan) với dịch vụ hoặc lợi ích ưu đãi đó Khi chia sẻ dữ liệu cá nhân của bạn đòi hỏi bạn phải cung cấp tên, điện thoại, địa chỉ, địa chỉ email, Dịch vụ sẽ cung cấp cho bạn mô tả đầy đủ về các hoạt động liên quan và thông báo cho bạn trước khi thu thập hoặc truyền dữ liệu, bạn có thể chọn có chấp nhận dịch vụ hoặc ưu đãi cụ thể này hay không. 
 7. (3) Nhà quảng cáo và liên kết dịch vụ này có thể cung cấp cho bạn thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho Dịch vụ, bao gồm tên, địa chỉ e-mail, cung cấp cho nhà sản xuất quảng cáo dịch vụ hoặc các trang web liên kết với Dịch vụ (cho dù trong hoặc ngoài Đài Loan). Là người tiêu dùng, quản lý khách hàng và dịch vụ; Thông tin thương mại và kỹ thuật; Quản lý quảng cáo và hành vi kinh doanh; Điều tra, thống kê và phân tích nghiên cứu; tiếp thị; trong phạm vi mục đích xúc tiến và quản lý thương mại. Các nhà quảng cáo hoặc nhà điều hành trang web này có chính sách bảo vệ quyền riêng tư cá nhân của họ, các biện pháp xử lý dữ liệu của họ không áp dụng chính sách này và Dịch vụ không chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hoạt động của nhà quảng cáo hoặc nhà điều hành trang web. Dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được sử dụng trong thời gian tồn tại cho các mục đích nêu trên và trong thời gian cần thiết để thực hiện kinh doanh có liên quan.

D. Quyền của bạn


 1. Công ty sẽ cố gắng thực hiện các biện pháp kỹ thuật thích hợp để cung cấp thông tin cá nhân bổ sung khi bạn yêu cầu, cập nhật thông tin đăng ký của bạn hoặc sử dụng dịch vụ. Khi truy vấn, cập nhật và xóa thông tin cá nhân của bạn, Công ty có thể yêu cầu bạn xác thực để giữ an toàn cho tài khoản của bạn. Chỉ khi bạn yêu cầu ngừng thu thập, xử lý, khai thác hoặc xóa dữ liệu cá nhân của bạn, điều này có thể khiến Dịch vụ, Dịch vụ của bên thứ ba hoặc Nhà cung cấp Hàng hóa không thể tiếp tục cung cấp dịch vụ bình thường và trong trường hợp đó Dịch vụ sẽ ngừng cung cấp dịch vụ cho bạn. 

E. Nghĩa vụ cung cấp dữ liệu cá nhân của Dịch vụ


 1. (1) Dịch vụ sẽ không bán, trao đổi hoặc cho thuê dữ liệu cá nhân của bạn cho bên thứ ba mà không có sự đồng ý bằng văn bản của bạn, nhưng vẫn có thể cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ hoặc người thứ ba khác theo yêu cầu của pháp lệnh, phán quyết, quyết định, lệnh hoặc các biện pháp kỷ luật khác của cơ quan chính phủ và bất kỳ nghĩa vụ pháp lý nào.
 2. (2) Dịch vụ này phải cung cấp dữ liệu cá nhân của bạn cho các cơ quan chính phủ theo quy định của pháp luật khi bạn vi phạm bất kỳ nghị định nào, điều khoản dịch vụ, chính sách này, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc gây nguy hiểm cho quyền hoặc an ninh của người dùng khác. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn bị thiệt hại hoặc chi phí. 

F. Các cân nhắc khác


 1. 1.Bạn chủ động cung cấp dữ liệu cá nhân cho bên thứ ba bên ngoài Dịch vụ và không nằm trong phạm vi áp dụng chính sách này. Bạn chủ động tiết lộ trực tuyến cho người thứ ba bên ngoài Dịch vụ, chẳng hạn như công bố email của bạn và ngày sinh, v.v. trong phòng phát sóng trực tiếp, trang hồ sơ, v.v., dữ liệu cá nhân được cung cấp trong tương tác với các cư dân mạng khác, hình thức cung cấp dữ liệu này có thể được thu thập và sử dụng bởi những người khác mà không nằm trong phạm vi áp dụng của chính sách này. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm nếu bạn bị thiệt hại hoặc chi phí.
   2.Các biện pháp tự bảo vệ dữ liệu cá nhân xin vui lòng giữ mật khẩu tài khoản của bạn một cách an toàn, không cung cấp mật khẩu cho bất kỳ ai.
   3.Giới hạn độ tuổi Công ty khuyến khích cha mẹ hoặc người giám hộ hướng dẫn trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi sử dụng Dịch vụ. Công ty khuyến cáo trẻ vị thành niên khuyến khích cha mẹ hoặc người giám hộ của họ đọc chính sách này và khuyến cáo trẻ vị thành niên tìm kiếm sự đồng ý và hướng dẫn của cha mẹ hoặc người giám hộ trước khi gửi thông tin cá nhân. 

G. Liên hệ với chúng tôi 


 1. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách này hoặc các vấn đề liên quan đến bảo vệ dữ liệu cá nhân, vui lòng liên hệ với Công ty thông qua service@xtars.com, Công ty sẽ trả lời hướng dẫn càng sớm càng tốt.