đồng ý với điều khoản
 1. Để bảo vệ quyền và lợi ích của bạn (sau đây gọi là “thành viên”), vui lòng đọc kỹ các quy định sau đây (sau đây gọi là Điều khoản này) trước khi đăng ký sử dụng dịch vụ của Công ty TNHH Truyền thông Tương tác XingYao (sau đây gọi là Công ty). Khi bạn nhấp vào Đăng nhập, điều đó có nghĩa là bạn đã xem xét và hiểu các Điều khoản này một cách chi tiết và đồng ý tuân thủ đầy đủ các quy tắc và quy tắc quản lý của Công ty. 

  Các điều khoản về nhận thức và chấp nhận
  (1). Khi bạn biết rằng bạn đã đăng ký làm thành viên của Chúng tôi, bạn có thể sử dụng các dịch vụ do Chúng tôi cung cấp (sau đây gọi là Dịch vụ này) và chỉ ra rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý chấp nhận tất cả các điều khoản này. Khi thành viên sử dụng Dịch vụ, điều đó có nghĩa là ngoài việc đồng ý tuân thủ các Điều khoản này, họ đồng ý chấp nhận Các tiêu chuẩn thành viên của Công ty (bao gồm các vấn đề thông báo Xtars), đặc điểm kỹ thuật dịch vụ cá nhân, v.v.) và tuân thủ các quy định pháp lý có liên quan. 

  (2) Nếu bạn là một người không có khả năng, bạn sẽ nộp đơn xin sử dụng Dịch vụ bởi người đại diện hợp pháp của bạn; Nếu bạn là người hạn chế năng lực hành vi, bạn phải nộp đơn xin sử dụng Dịch vụ với sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật của bạn. Nếu bạn nhấn nút “Đăng nhập”, bạn được coi là bạn đã có được sự đồng ý của người đại diện theo pháp luật hoặc các yếu tố quan trọng của hành vi pháp lý và có khả năng hành vi đầy đủ đối với tất cả các điều khoản của Dịch vụ. 
  Bổ sung và sửa đổi các điều khoản dịch vụ thành viên
  (Công ty bảo lưu quyền cập nhật và sửa đổi các Điều khoản này và các tiêu chuẩn thành viên liên quan, nếu có thêm hoặc sửa đổi các điều khoản này, mà không cần thông báo cá nhân, bạn có thể xem lại các điều khoản mới trong thời gian thực trên trang web của công ty hoặc nền tảng phát sóng trực tiếp.) Nếu bạn không đồng ý với những thay đổi, vui lòng không tiếp tục sử dụng Dịch vụ và nếu bạn tiếp tục sử dụng Dịch vụ sau khi thông báo, bạn được coi là đã chấp nhận và đồng ý với Điều khoản sửa đổi. 

  Dịch vụ thành viên và hạn chế
  (1). Nghĩa vụ đăng nhập thực tế
  Bạn đồng ý cung cấp dữ liệu cá nhân chi tiết (bao gồm tên thật và các tài liệu liên quan) khi đăng ký tham gia thành viên mới và thông tin đăng nhập của bạn phải được cập nhật trực tuyến bất cứ lúc nào nếu có thay đổi sau đó. Nếu dữ liệu cá nhân bạn cung cấp có bất kỳ sự sai lệch nào (nếu bạn sử dụng phương pháp giả mạo và sai sự thật để lưu trữ giá trị, cũng là dữ liệu cá nhân không đúng sự thật) hoặc gây hiểu lầm, Công ty có thể chấm dứt tư cách thành viên của bạn và quyền sử dụng các dịch vụ bất cứ lúc nào. 

  (2) Trách nhiệm và nghĩa vụ sử dụng dịch vụ:
  1. Bạn hiểu đầy đủ và đồng ý rằng Xtars chỉ cung cấp nền tảng chia sẻ, truyền tải và truy cập thông tin và thành viên phải chịu trách nhiệm cho tất cả các hành vi theo tài khoản đã đăng ký của mình, bao gồm bất kỳ nội dung nào bạn truyền tải và bất kỳ kết quả nào phát sinh. Nếu việc sử dụng Dịch vụ có bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền và lợi ích khác của Công ty hoặc bên thứ ba, bạn phải chịu trách nhiệm pháp lý có liên quan. Nếu vi phạm pháp luật, các điều khoản này hoặc các quy định của các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty, công ty phải chịu thiệt hại, chi phí hoặc yêu cầu bồi thường bởi bên thứ ba, Công ty phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Thành viên cũng phải tự đánh giá nội dung trong Xtars và chịu mọi rủi ro phát sinh từ việc sử dụng nội dung, bao gồm cả sự phụ thuộc của thành viên vào tính chính xác, đầy đủ hoặc tiện ích của nội dung trực tiếp. Công ty không thể và sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ hành động hoặc tổn thất nào của Thành viên. 
  2. Bất kỳ nội dung nào bạn truyền tải trong Dịch vụ này hoặc thông qua kênh chính thức của Xtars không đại diện cho quan điểm hoặc chính sách của Công ty và Công ty không chịu trách nhiệm về vấn đề này. 
  3. Công ty bảo lưu quyền thay đổi, đình chỉ, hạn chế, chấm dứt hoặc hủy bỏ Dịch vụ bất cứ lúc nào đối với tất cả hoặc một phần nội dung dịch vụ của Dịch vụ này, bất cứ lúc nào, mà không cần thông báo cho bạn. 
  4. Các dịch vụ được cung cấp bởi Xtars có thể bao gồm quảng cáo và bạn đồng ý hiển thị quảng cáo Xtars và các nhà cung cấp, đối tác bên thứ ba trong quá trình sử dụng.
  5. Ngoài việc tuân thủ các Điều khoản này và các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty, bạn đồng ý tuân thủ các quy định liên quan đến thông lệ sử dụng internet quốc tế và nghi thức. 
  6. Bạn không được sử dụng Xtars hoặc Dịch vụ để sản xuất, tải lên, sao chép, gửi văn bản, hình ảnh, âm thanh, hình ảnh hoặc bất kỳ hình thức nào khác có chứa nội dung sau:
  (1) gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, rò rỉ bí mật nhà nước hoặc làm tổn hại đến danh tiếng và lợi ích của nhà nước. 
  (2) Kích động hận thù chủng tộc, phân biệt chủng tộc và phá hoại đoàn kết dân tộc. 
  (3) Lan truyền tin đồn, gây rối trật tự công cộng và gây bất ổn xã hội. 
  (4) Tục tĩu, cờ bạc, bạo lực, giết người hoặc xúi giục tội phạm. 
  (5) Xúc phạm hoặc phỉ báng người khác. 
  (6) Vi phạm pháp luật quyền sở hữu trí tuệ hoặc các quyền khác của người khác. 
  (7) Khuyến khính, lôi kéo người dùng Xtars đến các thương hiệu khác để phát sóng trực tiếp và sự kiện, v.v. Nhưng cộng tác viên chính thức với Xtars không giới hạn ở đây. 
  (8) Quảng cáo thương mại, hoặc thông tin chào mời kinh doanh tương tự, thông tin tiếp thị quá mức và tin nhắn rác. 
  (9) Các hành vi vi phạm pháp luật khác, các Điều khoản này hoặc các quy định của Các tiêu chuẩn thành viên có liên quan của Công ty hoặc có nội dung khác thuộc về trật tự công cộng hoặc phong tục tốt. 

  7. Công ty có quyền chấm dứt việc truyền tải bất kỳ nội dung nào nêu trên theo quy định của pháp luật và có quyền tự mình thực hiện hành động pháp lý đối với bất kỳ người nào vi phạm các điều khoản, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc xóa nội dung bất hợp pháp, vi phạm, không phù hợp, v.v. khỏi dịch vụ phát sóng trực tiếp, chấm dứt tư cách thành viên của người vi phạm và ngăn chặn việc sử dụng Xtars phục vụ tất cả hoặc một phần và lưu giữ thông tin và báo cáo cho các đơn vị có liên quan theo quy định của pháp luật. 

  8. Tất cả các tác phẩm, phần mềm dịch vụ, sắp xếp hình ảnh hoặc hình ảnh, văn bản hoặc thành phần của nó và Xtars khác trên Xtars Các thông tin như nhãn hiệu và tên sản phẩm, dịch vụ, bản quyền, bằng sáng chế, nhãn hiệu, bí mật kinh doanh và các quyền sở hữu trí tuệ, quyền sở hữu hoặc quyền khác của công ty thuộc sở hữu của Công ty hoặc chủ sở hữu quyền của công ty, ngoại trừ sự cho phép hợp pháp trước của Công ty hoặc chủ sở hữu quyền cá nhân của công ty, không ai có thể tự ý tái sản xuất, sửa đổi, chỉnh sửa, phổ biến, truyền tải hoặc sử dụng chúng dưới bất kỳ hình thức nào dựa trên cho thuê, bán, cho vay hoặc các mục đích khác, người vi phạm phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và Công ty phải yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. 

  9. Nội dung và chương trình phần mềm trên Xtars là tài sản thông minh của Công ty và không được sao chép, thực hiện bất kỳ chức năng hoặc thủ tục nào của dự án khôi phục (reverse engineering), giải nén (de-compile) hoặc dịch nhóm đảo ngược (disassemble) mà không có sự cho phép của Công ty. Người vi phạm phải chịu mọi trách nhiệm pháp lý và Công ty phải yêu cầu bồi thường theo quy định của pháp luật. 

  (3) Nghĩa vụ giữ tài khoản:
  1. Bạn phải chọn tên tài khoản và mật khẩu của riêng bạn để tạo tài khoản. Công ty có quyền xóa tài khoản của bạn nếu tên tài khoản của bạn vi phạm bất kỳ bản quyền hoặc nhãn hiệu nào. 

  2. Một tài khoản chỉ có thể được sử dụng bởi một người cùng một lúc. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc giữ tài khoản và mật khẩu của mình và đồng ý không chuyển nhượng, mật khẩu, cho thuê hoặc cho người khác mượn. 

  3. Nếu bạn phát hiện ra rằng tài khoản thuộc sở hữu của bạn bị sử dụng bất hợp pháp hoặc có bất kỳ vi phạm bất thường nào để sử dụng an toàn, xin vui lòng thông báo cho Công ty ngay lập tức; Tuy nhiên, nếu do sơ suất bảo quản của bạn, dẫn đến mật khẩu tài khoản bị người khác sử dụng bất hợp pháp, Công ty sẽ không chịu trách nhiệm xử lý.